תקנון

דף הבית >> תקנון

תקנון עכשיו

א. מבוא

 1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמינוחות בלבד. כמו כן, מקום אשר בו כתובים הדברים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחידולהפך.
 2. "עכשיו"- משמש כחנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי גולשים באינטרנט במכירות רגילות.
 3. תקנון זה תקף בכל שימוש ורכישה שייעשה באתר ע"י הלקוח ויהווה בסיס משפטי לכל שאלה שתתעורר בין הלקוח לבין "עכשיו"-.
 4. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.
 5. גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו , מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון , לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה , הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.
 6. "עכשיו" שומר לעצמו את הזכות לעדכן ו/או לשנות תקנון זה מעת לעת על פי שיקול דעתההבלעדי וללא שתמסור על כך הודעה מראש. לפיכך אנו ממליצים להתעדכן ולקרוא את התקנוןותנאי השימוש מפעם לפעם שכן שימושך באתר ואו המשך השימוש באתר לאחר שנעשו בושינויים, משמע כי הסכמת לקבל שינויים אלו וכן כל שינוי שיכול להשתנות בעתיד.
 7. רק האמור בתקנון זה יחייב את האתר ואת "עכשיו". במקרה ובו ישנה סתירה ו/או אי התאמהבין האמור בתקנון זה ובין האמור במקום כלשהוא באתר או במקום אחר יגבר האמור בתקנוןזה, כל זאת רק אם וככל שאין במקום האחר בכדי להרחיב את זכויות "עכשיו" ו/או האתר ו/אואין במקום האתר בכדי לצמצם את חובות ו/או אחריות החנות ו/או האתר.
 8. המחירים באתר כוללים מע"מ כדין, אלא אם צוין אחרת במפורש, ומתלווה בעת רכישה חשבונית מס / קבלה על כל פריט שנרכש.

            המחירים אינם כוללים דמי משלוח וביטוח שיגבה בנפרד – וזאת  בהתאם לגובה ההזמנה   ובהתאם לתנאי כל הזמנה והזמנה

            לכל מוצר יוצגו דמי השילוח.

            *אין  אפשרות לאיסוף עצמי מהחנות. כל פריט ישלח לכתובת שצויינה בעת רכישת המוצר/שירות

ב. סודיות ופרטיות

1.כל פרטיו האישיים של המשתמש (שם דואר אלקטרוני וכדומה), ישמרו במאגרי המידע של"עכשיו".
 .2
"עכשיו" ואו האתר לא יעבירו פרטים של משתמש כלשהו לצד שלישי,ללאאישורו של אותו משתמש מראש ובכתב, זולת השימוש הנדרש לצורך מתן השירותים למשתמשבאתר.
 .3
"עכשיו" לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המשתמש אלא לביצועתשלום בגין עסקה אותה ביקש המשתמש לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולתלצורך זה.
 .4
למרות האמור לעיל, "עכשיו" תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים שלמשתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ואו העלולים לפגועבחברה ואו בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי "עכשיו" לביצוע מעשה בלתיחוקי , אם התקבל בידי "עכשיו" צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכןבכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
 .5
"עכשיו" תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי לצרכים פנימיים בלבד ו/או לצורך ניתוח מידע סטטיסטיוהצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
 .6
מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבהמקוונת, אין באפשרותה של "עכשיו" להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפתהמידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות . אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידעאשר שמור בידי "עכשיו" ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישהכלפי "עכשיו".
 .7
"עכשיו" תהיה רשאי לעשות שימוש ב"עוגיות" (קוקי) על מנת לספקלמשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמשתמש הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסהלאתר.
.8
"עכשיו" תעשה מאמצים סבירים ומקובלים על מנת לשמור על סודיות פרטיהמשתמשים והספקים.
.9
"עכשיו" לא תישא באחריות לכל נזק, אבדן רווחים, פגיעה בשםהטוב , הסתמכות, הוצאה, הפרת חוזה וכיוצ"ב ישירים ו/או עקיפים שנגרמו, אם וככלשנגרמו, בשל פגיעה בסודיות פרטי המשתמשים, דליפת פרטי אמצעי תשלום ו/או פרטי ספקים.
 .10
מובהר, כי ביצוע רישום באתר על ידי משתמש , מהווה הסכמה של המשתמש לקבלדואר אלקטרוני מ"עכשיו", לרבות דואר אלקטרוני שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות, אשרעשוי לכלול עדכונים בנושאים שונים , פרטים על ביצוע עסקה ,פרסום וכיוצ"ב , ולרבותמסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת", על פי תיקון 40 לחוק התקשורת(בזק ושידורים) בתשמ"ב – 1982. הנך רשאי , בכל עת, להודיע לחברה על רצונך להסיר אתכתובתך מרשימת הדיוור של "עכשיו" ע"י שליחת הודעה לדואר האלקטרוני של "עכשיו" כפישמופיעה באתר.
.11
משתמש שיגיש תלונה או שאילתא בקשר למוצר ו/או שירות ספציפי, יחשב כמי שאישר להעביר את פרטיו למפרסם הרלוונטי, לצורך בירור תלונתו. אין באמורמשום התחייבות של האתר או "עכשיו" לטפל בתלונות באופן כלשהו או בכלל.

ג. תנאים לגלישה ושימוש באתר

כל משתמש באתר רשאי לבצע קנייה בכפוף לתנאים הבאים:

 1. המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות. במידה והמשתמש הינו קטין (מתחת לגיל 18) או שאינו זכאי לבצע   פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, שימושו באתר יהיה כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.
 2. המשתמש הינו בעל ת.ז ישראלית תקפה או תאגיד רשום באופן חוקי בישראל.
 3. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות האשראי.
 4. המשתמש הינו בעל תיבת דואר אלקטרונית באינטרנט.
 5. "עכשיו"- תהיה רשאית למנוע ממשתמש מלהשתתף במכירות באתר באמצעות חסימת גישתו בכל אחד  מהמקרים הבאים:

            ( 1) המשתתף פעל בצורה בלתי חוקית.

            ( 2) המשתתף הפר תנאי מהתנאים הכתובים בתקנון.

            ( 3) המשתתף מסר פרטים שגויים במתכוון בעת ההרשמה או לאחר מכן.

            ( 4) המשתתף ביצע פעולה שיש בה לפגוע בפעילות התקינה של האתר/ בחנות "עכשיו"

ד. מכירות

 1. "עכשיו "- מאפשרת לך לרכוש מוצרים שונים דרך האתר, בצורה קלה ומהירה ובמחירים אטרקטיביים .
 2. לכל מוצר, ישנו דף המפרט את פרטי המוצר הידועים ואת מחירנו באתר.
 3. בכדי לבצע הזמנה באתר יוכל הקונה לפנות אל שירות הלקוחות בכדי לבצע הזמנה טלפונית או לשלוח דואר אלקטרוני עם בקשה ליצור קשר או שניתן יהיה למלא באתר תחת הקטגוריה "רכישה" טופס הזמנה ובו יירשמו פרטים אישיים כגון שם, מס ת.ז. או ח.פ, כתובת, מספר טלפון , כתובת דואר אלקטרונית. לאחר ההרשמה ובתחילת תהליך הזמנת המוצר, תתבקש להזין גם את מספר כרטיס האשראי שלך. כמו כן,. על מנת שניתן יהיה לבצע הזמנה מהירה וללא תקלות, עליך להקפיד על רישום של פרטים נכונים.
 4. מיד לאחר ביצוע פעולת ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי ייבדקו ויאושרו ע"י חברת כרטיס האשראי. נציג האתר יצור קשר עם הקונה בכדי לאמת את הפרטים האישיים ופרטי כרטיס האשראי ובמידה וההזמנה ופרטי כרטיס האשראי אושרו, ההזמנה תרשם ויהיה ניתן לראותה בקישור "ההזמנות שלי" שבאתר. כמו כן, יישלח לדואר האלקטרוני אישור על ביצוע הפעולה.

            * חשוב מאוד: משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב    את "עכשיו"

 1. חיוב הקונה בגין עלות המוצר יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, בסיום התהליך.

            שים לב: הגשת פרטים שקריים או שאינם נכונים הינה עבירה פלילית והעושה כך צפוי לעונש.

 1. אם חברת האשראי לא אישרה את ההזמנה, יקבל הקונה הודעה בין אם בטלפון ובין אם בדואר האלקטרוני שמסר. לשם השלמת ההזמנה, יידרש הקונה ליצור קשר עם שירות הלקוחות של "עכשיו"- בכדי להסדיר אישור מחברת האשראי לביצוע העסקה או בכדי למסור פרטי כרטיס אשראי אחר או אמצעי תשלום אחר בכפוף להסכמת האתר. במקרה כזה, מועדי המשלוח ייחשבו מרגע אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי ולא ממועד משלוח הדואר האלקטרוני על אישור ההזמנה. במידה והקונה לא יצר קשר בתוך 7 ימים מיום קבלת ההודעה, תהיה "עכשיו"- זכאית לביטול הזמנתו.
 2. אם הקונה בוחר שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באינטרנט, ייווצר עימו קשר טלפוני בו יוכל למסור את פרטי האשראי. ההזמנה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת הפרטים הללו ע"י הקונה ומשלוח דואר אלקרוני על ידי האתר המאשר את ההזמנה. במקרה זה, יחושבו מועדי המשלוח החל ממועד קבלת הדואר האלקטרוני.
 3. במידה והלקוח בחר באפשרות זו, ולא השיב לפניה טלפונית או לדואר אלקטרוני בתוך 7     ימים ממועד הפניה, תהיה "עכשיו"- זכאית לבטל את הזמנתו.
 4. "עכשיו"- תציג בדף המוצר באתר פרטים כגון תיאור המוצר ומחיר, לפרטים נוספים ובירורים ניתן לפנות ל- "עכשיו"- ע"י טלפון שירות הלקוחות או הדואר האלקטרוני המופיע באתר.

ה. אספקת/ הובלת המוצרים

 1. "עכשיו"- תדאג לאספקת והתקנת  כל מוצר הנרכש ע"י הגולש באתר לכתובת בישראל שהגולש ציין בעת קניית  המוצר, ובתיאום עימו   תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
 2. "עכשיו"- תהיה אחראית לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הכתובים בדף המכירה.
 3. "עכשיו"- מתחייבת לספק אך ורק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי.
 4. "עכשיו"- לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה או לאי אספקה שנגרם מאירועים שאינם בשליטתם ו/או שנגרמו כתוצאה מכוח עליון לרבות שביתות, השבתות, מלחמה, פעולות איבה וכיו"ב.
 5. באזורים אשר הגישה אליהם מסוכנת, מוגבלת או אסורה מבחינה ביטחונית, "עכשיו "- יהיה רשאי לתאם עם הלקוח מקום משלוח במקום סמוך למקום מגוריו ומקובל ע"י הצדדים.
 6. דמי המשלוח המצוינים באתר הינם על משלוח סטנדרטי, ואינם כוללים הובלה חריגה. הכוונה היא למשלוח לחו"ל, הובלה הדורשת כוח אדם נוסף או אמצעים מיוחדים. בכל מקרה, משלוחים יתבצעו אך ורק בתחום מדינת ישראל.
 7. התקנון של כל גוף באמצעותו "עכשיו"- מבצעת את ההובלה, כגון רשות הדואר לישראל ,  dhl,upsוכו, יחול על כל אספקה/ הובלה של המוצר באמצעות האתר. משלוח אל ישובים קהילתיים, קיבוצים, כפרים וכו עשוי להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות היישוב. הודעה על כך תימסר ללקוח.

            *דמי המשלוח המפורסמים באתר אינו כולל דמי אחריות וביטוח.למעוניינים לבטח את  המשלוח אנא צרו קשר  עם חנות "עכשיו" כדי להתאים את דמי התשלום על האחריות הביטוח לפריט אותו רכשתם.

 1. זמני אספקת המוצר כפי שמצוינים בדף המכירה כוללים אך ורק ימי עסקים. ימים א-ה, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג. זמני האספקה המשוערים לכל חלקי הארץ עד 30 ימי עבודה מלאים.
 2. דמי המשלוח יגבו ביחד או בנפרד לתשלום על המוצר. במידה והתשלום בוצע בתשלומים, "עכשיו"- תהיה רשאית לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
 3. במידה והלקוח מעוניין לבטל עסקה, שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לו, ובמידה והמוצר כבר נשלח, על הקונה להחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם, ללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל סוג. בכל החזרה שכזאת על הלקוח יהיה לעמוד בתנאי התקנון כמפורט להלן.

ו. ביטול עסקה/ מכירה ו/או כשל תמורה

 1. הקונה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. הקונה לא יהיה רשאי לבטל עסקה של רכישת מוצר אשר יוצר עבור הקונה במיוחד עבור הזמנה והכל בהתאם לחוק.
 2. המשתמש יוכל לבטל את הרכישה שביצע בתנאים הבאים:

            (א) ברכישת מוצר, מיום ביצוע העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי ההזמנה, לפי המאוחר ביניהם.

            (ב) ברכישת פריטים אשר יוצרו במיוחד עבור הקונה בהתאם להזמנה לא תהיה אפשרות  לביטול העסקה לפי החוק להגנת הצרכן.

            ג) ביטול העסקה ייעשה באמצעות דואר אלקטרוני.

            (ד) ביטול העסקה עקב פגם או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו למשתמש, תיעשה בפנייה ל- "עכשיו"-, אשר תזכה את הקונה בהחזר כספו .

             בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על ביטול, מקרה שבו ישודרג פריט או חלק מפריט  לטובת הלקוח, מכל סיבה שהיא, לא יחשב כפגם או לאי התאמה בין המוצר לבין  הפרטים שנמסרו למשתמש.

            ( ה) בכל מקרה ובכל החזרה על הלקוח יהיה לעמוד בתנאי ההחזרות של האתר.

 1. ביטול שלא עקב פגם או קלקול במוצר תיעשה בתום 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול. הקונה ידאג להחזרת המוצר על חשבונו ויחויב בתשלום מלא בגין המשלוח, במידה והמוצר הגיע לידי חברת השילוח. במידה של ביטול עסקה שלא עקב פגם, מחויב הקונה להחזיר את המוצר באריזתו המקורית ללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל סוג. במקרה של ביטול העסקה שלא עקב פגם או קלקול יחולו אותם תנאים כאמור בסעיף ד לעיל.במקרה של ביטול עסקה תיגבה עמלת ביטול של 5% מערך הפריט או100 ש''ח, לפי הנמוך, חשוב לציין, כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרםקיבל את הפריט, וזאת במידה והפריט נשלח כבר לחברת השילוח.
 2. מוצרים מקטגוריית הלבשה תחתונה אינם תינים להחזרה אם נעשה בו שימוש או שנפתחה האריזה המקורית שאיתם נשלחה. 

 

 1. "עכשיו"- רשאית לתבוע את נזקיה בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה במצבו.
 2. האמור בסעיף זה לא יחול על הקבוע בסעיף 14 ג לחוק הגנת הצרכן.
 3. "עכשיו"- תהיה רשאית לבטל עסקה:

            (א) במידה ונפלה טעות במחיר או בתיאור המוצר.

            (ב) במקרה של מלחמה, אירוע שנגרם עקב כוח עליון, איבה או טרור אשר מונעים את  תהליך המכירה התקין.

            (ג) אם יתברר כי הקונה נהג בצורה בלתי חוקית או כי הרכישה התבצעה בליווי פעילות בלתי חוקית.

            (ד) אם יתברר לה כי הקונה עלול לשוב ולסחור במוצר או למכרו אלא אם כן ניתנה הסכמה לכך בכתב ומראש

"עכשיו"- תהיה חופשית להחליט על ביטול עסקה ללא התחייבות להסביר את סיבותיה.

            הודעה על ביטול מוצר תימסר לקונים בטלפון או בפקס או בדואר אלקטרוני או בכתובת     אותם ציינו בפרטיהם האישיים.

 1. במידה ולאחר סיום המכירה יתברר כי המוצר אזל מהמלאי, רשאית "עכשיו"- לבטלה או להציע מוצר חלופי ושווה ערך ולא תהיה אחראית ולא תשא בכל נזק ישיר או עקיף שנגרם למשתמש או לצד שלישי.
 2. כשלון תמורה. "עכשיו"- מתחייבת בכל מקרה של ביטול עסקה בעקבות כשל תמורה מלא, לפעול ולספק מוצר חלופי ושווה ערך לאחר קבלת הודעה בכתב על ביטול העסקה והסיבות לכך. במידה ו- "עכשיו"- לא סיפקה מוצר חלופי הולם מכל סיבה, תשיב לרוכש את מלוא הכסף ששולם על- ידו אך ורק אם הרוכש ביטל את העסקה מול חברת האשראי ושלח ל- "עכשיו"- הצהרה חתומה על- ידו הכוללת את פירוט התשלומים ששלם.

ז. תנאים נוספים

 1. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בינן לבין המוצר הנמכר בפועל.
 2. "עכשיו"- לא תהיה אחראית ולא תשא בכל נזק ישיר או עקיף שיגרם למשתמש או לצד שלישי בעקבות שימוש או רכישה באתר.
 3. הרוכש ורק הרוכש יהיה האחראי הבלעדי לתחזוקו ולשירות לו נזקק המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת.
 4. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן ניתנה הסכמה לכך בכתב ומראש.
 5. רישומי המחשב של "עכשיו"- בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהיו כראיה לנכונות פעולות אלה.

ח. כללי

 1. אכיפת תקנון זה, או כל פעולה או סכסוך הנגרם ממנו ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך בבתי המשפט המוסמכים בפתח- תיקווה בלבד.
 2. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ,קרובים למציאות, ואינן מחייבות את החנות.
 3. החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי , כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא , לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא , שאז החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.
 4. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש לפריט אשר נרכש באמצעות האתר , אלא אם נכתב אחרת .ינתנו הנחיות בעת הצורך.
ט .תקנון מועדון חברות "עכשיו"
תוכנית נאמנות ללקוחות עכשיו ביגוד ייחודי בע"מ (להלן:"התוכנית" ו"עכשיו" בהתאמה) ומיועדת ללקוחות "עכשיו" המעוניינים להיות חברים בתוכנית בכפוף להוראות תקנון זה (להלן: "התקנון").
 
1.       חברות בתוכנית
 1. חבר בתוכנית הנאמנות הינו מי שהצטרף לתוכנית, ושילם דמי חבר בהתאם להוראות התקנון (להלן: "חבר בתוכנית הנאמנות")
 2. ההצטרפות לתוכנית כרוכה בתשלום דמי חבר חודשיים50 ₪ על סך 3 חודשים כתקופה מינימאלית (150 ₪ סה"כ) (להלן: "דמי החברות"). התשלום יחויב במעמד ההצטרפות. "עכשיו" שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, מפעם לפעם, את דמי החברות, להגדילם או להפחיתם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת. למען הסר ספק, במידה וחבר הצטרף לתוכנית ושילם את דמי החברות ולאחר מכן דמי החברות פחתו, לא יהיה החבר זכאי להחזר ו/או להנחה כלשהם על דמי החברות שכבר שילם.
 3. החברות בתוכנית נרכשת לתקופה של 3 חודשיים התחלתיים עם חידוש בכל חודש וחודש למשך 12 חודשים. עם תום החברות, יהיה רשאי החבר לחדש את חברותו לתקופה נוספת של 12 חודשים, בתשלום של דמי חידוש כפי שיהיו נהוגים ב"עכשיו" בעת החידוש. מובהר כי בעת חידוש החברות, יהיה כפוף החבר לתקנון בנוסחו כפי שיהיה בתוקף במועד חידוש החברות וכי במועד חידוש החברות, עשויות הטבות התוכנית להשתנות מאלו הקיימות במועד ההצטרפות הראשונית לתוכנית.
 4. החבר מאשר כי הפרטים אשר מסר לעין השלישית הינם נכונים ומלאים והוא מאשר כי יעדכן את עכשיו אודות כל שינוי בפרטים אלו.
חבר יחשב כמי שהסכים מרצונו החופשי ששמו ופרטיו, כפי שנמסרו על ידו במעמד ההצטרפות לתכנית, וכן כל מידע שיצטבר בקשר לתכנית ו/או רכישות החבר בחנות "עכשיו" ו/או כל נתון שיופק על סמך ניתוח הנתונים והמידע הנ"ל, יועבר ל"עכשיו"  וישמש את "עכשיו" לקידום פעולותיה, עריכת ניתוח מידע ומחקר סטטיסטי ולשם דיוור ישיר לחברי התכנית, כך ששימוש במידע הנ"ל לא יחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה את החבר בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. כמו כן  יחשב המידע האמור לקניינה של "עכשיו" והחבר מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981. המועדון רשאי להעביר את המידע הנ"ל לגורמים מטעמו לצורך ביצוע השימושים הנקובים בסעיף זה.
 1. "עכשיו"  לא תהא אחראית על אי קבלת דיוור ו/או כל דבר בקשר עם התכנית בגין תקלה ו/או טעות ו/או אובדן ו/או אי מילוי ו/או עדכון של פרטיו האישיים של החבר. 
 2. אנשים אשר גילם אינו עולה על 18 ("קטינים") והמבקשים להתקבל כחברים בתכונית, נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלהם ("ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת התכנית. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים בחברות בתכנית בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים במסגרת התכנית של "עכשיו"  מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.
 3. החברות מיועדת ליחידים בלבד (בהבדל מתאגידים, סוכנים ובתי עסק), החברות במועדון הינה חברות  אישית ואינה ניתנת לשימוש ע"י כל אחד אחר מבני המשפחה בדרגה כלשהי
 4. "עכשיו"  שומרת על זכותה שלא לאשר הצטרפות ו/או הארכת חברות בתוכנית ו/או הפסקת חברות על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי כל חובה לנמק זאת.
2.       הטבות התוכנית
 1. מוצר חודשי חינם בהתאם למלאי הקיים.
 2.2  המועדון  במהלך פעילות המכירה השוטפת ומעת לעת תעניק מתנות ללקוחותיה בהתאם להחלטתה ותתגמל במבצעים נוספים ו/או הנחות נוספות את חברי מועדון בלבד ואלה כוללים: עד  50% הנחה על פריטים נבחרים,לפחות  פריט אחד בכל שבוע בהנחה מיוחדת ,מתנת יום הולדת בכל שנה.
 1. 2.3          אין כפל הנחות, ההנחות אינן חלות על מבצעי הנחה ייחודיים לחברי המועדון .
2.3.    זיכויים והחלפות
 1. זיכויים והחלפות של פריטים שנרכשו באמצעות כרטיס חברות של "עכשיו"  ייעשה על פי נהלי ההחזרות וההחלפות של "עכשי"ו , כפי שיעודכנו מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי של "עכשיו".
3.       דיוורים
חבר אשר נתן לכך הסכמה, עשוי להיות ממוען על דיוורים שונים, לרבות דיוור בהודעות דוא"ל, בהודעות SMS ו/או בכל דרך אחרת המותרת על פי דין ו/או אשר אושרה על ידי החבר.
4.       חידוש/ביטול/פקיעת חברות בתוכנית
 1. כל חבר יהיה זכאי לפרוש מהתוכנית בכל עת במתן הודעה מפורשת ובכתב. תוך 30 ימים מקבלת הודעתו זו תבוטל חברותו. יובהר, כי אין ביטול החברות מקנה זכות להשבת דמי הצטרפות.
 2. 2. "עכשיו"  שומרת על הזכות לבטל חברות בתוכנית, בין היתר בנסיבות בהם החבר נתפס בגניבה, הונאה, מרמה ו/או בכל מקרה אחר בו,מיקרה של שימוש לא ראוי במבצע,רצון לקבל מוצר לאדם אחר מלבד החבר מועדון עצמו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של "עכשיו" , עשה הלקוח מעשה בניגוד להוראות תקנון זה ו/או אשר יש בו כדי לפגוע בעסקיה ו/או בשמה הטוב של "עכשיו" .
5.       כללי
 1. תקנון זה מהווה תנאי הצטרפות לתכנית וכל חבר נחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה, לרבות כל שינוי עתידי בו. "עכשיו" שומרת על זכותה לשנות ו/או לעדכן ו/או לתקן הוראות תקנון זה, על כל סעיפיו ו/או חלק מהם, לרבות הוראות ההצטרפות לתוכנית, תקופת החברות, סוג ההטבות, וכיוצא בזאת, והכל כפי שתמצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. נוסחו המחייב של התקנון יפורסם ויעודכן מעת לעת בהתאם לצורך באתר האינטרנט של "עכשיו". לחבר לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם תנאי התקנון ו/או שינויים. "עכשיו"  שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את פעילות התוכנית בכל עת.
 2. אין להשתמש בסימני מסחר, תכנים, שמות, עיצובים ותכנים גראפיים, מוסיקה, קבצים, תמונות, תצלומים,  סרטונים, מלל וסימנים המופיעים באתר האינטרנט של "עכשיו"  ו/או בהודעות ופרסומים של התכנית ו/או בדיוורים של התכנית ו/או בכל חומר שיווקי ו/או פרסומי אחר של התכנית ("התכנים"), למטרות שאינן לצורך אישי ובלתי מסחרי. אין להעתיק, להשתמש, להציג, להפיץ או לאפשר לאחר לעשות מי מהפעולות הנ"ל בקשר לתכנים, בכל דרך, לרבות בין היתר באתרי אינטרנט, פרסומים מכל מין וסוג וכיוצא בזה.   
 3. תקנון זה כפוף לדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל הקשור ליישומם תהיה לבית המשפט המוסמך בפתח- תיקווה בלבד ולא לכל בית משפט אחר.
 4. בכל פניה בנושאי התוכנית יש לפנות לחברת "עכשיו סחר אלקטרוני", למייל : info@ahshav.co.il

            מאחלים קנייה נעימה ומהנה,                                                              

"עכשיו"

 

 להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 לייבסיטי - בניית אתרים